EName

Syntax

enum EName
{
    NAME_None                           = 0,
    NAME_ByteProperty                   = 1,
    NAME_IntProperty                    = 2,
    NAME_BoolProperty                   = 3,
    NAME_FloatProperty                  = 4,
    NAME_ObjectProperty                 = 5,
    NAME_NameProperty                   = 6,
    NAME_DelegateProperty               = 7,
    NAME_DoubleProperty                 = 8,
    NAME_ArrayProperty                  = 9,
    NAME_StructProperty                 = 10,
    NAME_VectorProperty                 = 11,
    NAME_RotatorProperty                = 12,
    NAME_StrProperty                    = 13,
    NAME_TextProperty                   = 14,
    NAME_InterfaceProperty              = 15,
    NAME_MulticastDelegateProperty      = 16,
    NAME_LazyObjectProperty             = 18,
    NAME_SoftObjectProperty             = 19,
    NAME_UInt64Property                 = 20,
    NAME_UInt32Property                 = 21,
    NAME_UInt16Property                 = 22,
    NAME_Int64Property                  = 23,
    NAME_Int16Property                  = 25,
    NAME_Int8Property                   = 26,
    NAME_MapProperty                    = 28,
    NAME_SetProperty                    = 29,
    NAME_Core                           = 30,
    NAME_Engine                         = 31,
    NAME_Editor                         = 32,
    NAME_CoreUObject                    = 33,
    NAME_EnumProperty                   = 34,
    NAME_Cylinder                       = 50,
    NAME_BoxSphereBounds                = 51,
    NAME_Sphere                         = 52,
    NAME_Box                            = 53,
    NAME_Vector2D                       = 54,
    NAME_IntRect                        = 55,
    NAME_IntPoint                       = 56,
    NAME_Vector4                        = 57,
    NAME_Name                           = 58,
    NAME_Vector                         = 59,
    NAME_Rotator                        = 60,
    NAME_SHVector                       = 61,
    NAME_Color                          = 62,
    NAME_Plane                          = 63,
    NAME_Matrix                         = 64,
    NAME_LinearColor                    = 65,
    NAME_AdvanceFrame                   = 66,
    NAME_Pointer                        = 67,
    NAME_Double                         = 68,
    NAME_Quat                           = 69,
    NAME_Self                           = 70,
    NAME_Transform                      = 71,
    NAME_Object                         = 100,
    NAME_Camera                         = 101,
    NAME_Actor                          = 102,
    NAME_ObjectRedirector               = 103,
    NAME_ObjectArchetype                = 104,
    NAME_Class                          = 105,
    NAME_ScriptStruct                   = 106,
    NAME_Function                       = 107,
    NAME_State                          = 200,
    NAME_TRUE                           = 201,
    NAME_FALSE                          = 202,
    NAME_Enum                           = 203,
    NAME_Default                        = 204,
    NAME_Skip                           = 205,
    NAME_Input                          = 206,
    NAME_Package                        = 207,
    NAME_Groups                         = 208,
    NAME_Interface                      = 209,
    NAME_Components                     = 210,
    NAME_Global                         = 211,
    NAME_Super                          = 212,
    NAME_Outer                          = 213,
    NAME_Map                            = 214,
    NAME_Role                           = 215,
    NAME_RemoteRole                     = 216,
    NAME_PersistentLevel                = 217,
    NAME_TheWorld                       = 218,
    NAME_PackageMetaData                = 219,
    NAME_InitialState                   = 220,
    NAME_Game                           = 221,
    NAME_SelectionColor                 = 222,
    NAME_UI                             = 223,
    NAME_ExecuteUbergraph               = 224,
    NAME_DeviceID                       = 225,
    NAME_RootStat                       = 226,
    NAME_MoveActor                      = 227,
    NAME_All                            = 230,
    NAME_MeshEmitterVertexColor         = 231,
    NAME_TextureOffsetParameter         = 232,
    NAME_TextureScaleParameter          = 233,
    NAME_ImpactVel                      = 234,
    NAME_SlideVel                       = 235,
    NAME_TextureOffset1Parameter        = 236,
    NAME_MeshEmitterDynamicParameter    = 237,
    NAME_ExpressionInput                = 238,
    NAME_Untitled                       = 239,
    NAME_Timer                          = 240,
    NAME_Team                           = 241,
    NAME_Low                            = 242,
    NAME_High                           = 243,
    NAME_NetworkGUID                    = 244,
    NAME_GameThread                     = 245,
    NAME_RenderThread                   = 246,
    NAME_OtherChildren                  = 247,
    NAME_Location                       = 248,
    NAME_Rotation                       = 249,
    NAME_BSP                            = 250,
    NAME_EditorSettings                 = 251,
    NAME_AudioThread                    = 252,
    NAME_ID                             = 253,
    NAME_UserDefinedEnum                = 254,
    NAME_Control                        = 255,
    NAME_Voice                          = 256,
    NAME_Zlib                           = 257,
    NAME_Gzip                           = 258,
    NAME_DGram                          = 280,
    NAME_Stream                         = 281,
    NAME_GameNetDriver                  = 282,
    NAME_PendingNetDriver               = 283,
    NAME_BeaconNetDriver                = 284,
    NAME_FlushNetDormancy               = 285,
    NAME_DemoNetDriver                  = 286,
    NAME_GameSession                    = 287,
    NAME_PartySession                   = 288,
    NAME_GamePort                       = 289,
    NAME_BeaconPort                     = 290,
    NAME_MeshPort                       = 291,
    NAME_MeshNetDriver                  = 292,
    NAME_LiveStreamVoice                = 293,
    NAME_Linear                         = 300,
    NAME_Point                          = 301,
    NAME_Aniso                          = 302,
    NAME_LightMapResolution             = 303,
    NAME_UnGrouped                      = 311,
    NAME_VoiceChat                      = 312,
    NAME_Playing                        = 320,
    NAME_Spectating                     = 322,
    NAME_Inactive                       = 325,
    NAME_PerfWarning                    = 350,
    NAME_Info                           = 351,
    NAME_Init                           = 352,
    NAME_Exit                           = 353,
    NAME_Cmd                            = 354,
    NAME_Warning                        = 355,
    NAME_Error                          = 356,
    NAME_FontCharacter                  = 400,
    NAME_InitChild2StartBone            = 401,
    NAME_SoundCueLocalized              = 402,
    NAME_SoundCue                       = 403,
    NAME_RawDistributionFloat           = 404,
    NAME_RawDistributionVector          = 405,
    NAME_InterpCurveFloat               = 406,
    NAME_InterpCurveVector2D            = 407,
    NAME_InterpCurveVector              = 408,
    NAME_InterpCurveTwoVectors          = 409,
    NAME_InterpCurveQuat                = 410,
    NAME_AI                             = 450,
    NAME_NavMesh                        = 451,
    NAME_PerformanceCapture             = 500,
    NAME_EditorLayout                   = 600,
    NAME_EditorKeyBindings              = 601,
    NAME_GameUserSettings               = 602,
    NAME_MaxHardcodedNameIndex,
}

Values

Name

Description

NAME_None

Include all the hard-coded names.

NAME_ByteProperty

Class property types (name indices are significant for serialization).

NAME_IntProperty

NAME_BoolProperty

NAME_FloatProperty

NAME_ObjectProperty

NAME_NameProperty

NAME_DelegateProperty

NAME_DoubleProperty

NAME_ArrayProperty

NAME_StructProperty

NAME_VectorProperty

NAME_RotatorProperty

NAME_StrProperty

NAME_TextProperty

NAME_InterfaceProperty

NAME_MulticastDelegateProperty

NAME_LazyObjectProperty

REGISTER_NAME(17,Available)

NAME_SoftObjectProperty

NAME_UInt64Property

NAME_UInt32Property

NAME_UInt16Property

NAME_Int64Property

NAME_Int16Property

NAME_Int8Property

NAME_MapProperty

REGISTER_NAME(27,Available)

NAME_SetProperty

NAME_Core

Special packages.

NAME_Engine

NAME_Editor

NAME_CoreUObject

NAME_EnumProperty

More class properties.

NAME_Cylinder

Special types.

NAME_BoxSphereBounds

NAME_Sphere

NAME_Box

NAME_Vector2D

NAME_IntRect

NAME_IntPoint

NAME_Vector4

NAME_Name

NAME_Vector

NAME_Rotator

NAME_SHVector

NAME_Color

NAME_Plane

NAME_Matrix

NAME_LinearColor

NAME_AdvanceFrame

NAME_Pointer

NAME_Double

NAME_Quat

NAME_Self

NAME_Transform

NAME_Object

Object class names.

NAME_Camera

NAME_Actor

NAME_ObjectRedirector

NAME_ObjectArchetype

NAME_Class

NAME_ScriptStruct

NAME_Function

NAME_State

Misc.

NAME_TRUE

NAME_FALSE

NAME_Enum

NAME_Default

NAME_Skip

NAME_Input

NAME_Package

NAME_Groups

NAME_Interface

NAME_Components

NAME_Global

NAME_Super

NAME_Outer

NAME_Map

NAME_Role

NAME_RemoteRole

NAME_PersistentLevel

NAME_TheWorld

NAME_PackageMetaData

NAME_InitialState

NAME_Game

NAME_SelectionColor

NAME_UI

NAME_ExecuteUbergraph

NAME_DeviceID

NAME_RootStat

NAME_MoveActor

NAME_All

NAME_MeshEmitterVertexColor

NAME_TextureOffsetParameter

NAME_TextureScaleParameter

NAME_ImpactVel

NAME_SlideVel

NAME_TextureOffset1Parameter

NAME_MeshEmitterDynamicParameter

NAME_ExpressionInput

NAME_Untitled

NAME_Timer

NAME_Team

NAME_Low

NAME_High

NAME_NetworkGUID

NAME_GameThread

NAME_RenderThread

NAME_OtherChildren

NAME_Location

NAME_Rotation

NAME_BSP

NAME_EditorSettings

NAME_AudioThread

NAME_ID

NAME_UserDefinedEnum

NAME_Control

NAME_Voice

NAME_Zlib

NAME_Gzip

NAME_DGram

Online.

NAME_Stream

NAME_GameNetDriver

NAME_PendingNetDriver

NAME_BeaconNetDriver

NAME_FlushNetDormancy

NAME_DemoNetDriver

NAME_GameSession

NAME_PartySession

NAME_GamePort

NAME_BeaconPort

NAME_MeshPort

NAME_MeshNetDriver

NAME_LiveStreamVoice

NAME_Linear

Texture settings.

NAME_Point

NAME_Aniso

NAME_LightMapResolution

NAME_UnGrouped

Sound. REGISTER_NAME(310,)

NAME_VoiceChat

NAME_Playing

Optimized replication.

NAME_Spectating

NAME_Inactive

NAME_PerfWarning

Log messages.

NAME_Info

NAME_Init

NAME_Exit

NAME_Cmd

NAME_Warning

NAME_Error

NAME_FontCharacter

File format backwards-compatibility.

NAME_InitChild2StartBone

NAME_SoundCueLocalized

NAME_SoundCue

NAME_RawDistributionFloat

NAME_RawDistributionVector

NAME_InterpCurveFloat

NAME_InterpCurveVector2D

NAME_InterpCurveVector

NAME_InterpCurveTwoVectors

NAME_InterpCurveQuat

NAME_AI

NAME_NavMesh

NAME_PerformanceCapture

NAME_EditorLayout

Special config names - not required to be consistent for network replication.

NAME_EditorKeyBindings

NAME_GameUserSettings

NAME_MaxHardcodedNameIndex

Special constant for the last hard-coded name index.

References

Module

Core

Header

Runtime/Core/Public/UObject/UnrealNames.h