UberGraphFramePointerProperty

Syntax

UStructProperty * UberGraphFramePointerProperty