HMDEyePaddingOffset

Syntax

TShaderParameterTypeInfo < float >::TAlignedType HMDEyePaddingOffset