Byte to Enum EButtonTouchMethod

Byte to Enum EButtonTouchMethod

·
0

Inputs

Byte
Byte

Outputs

Return Value
EButtonTouchMethod Enum