Byte to Enum EGranularSynthEnvelopeType

Byte to Enum EGranularSynthEnvelopeType

·
0

Inputs

Byte
Byte

Outputs

Return Value
EGranularSynthEnvelopeType Enum