Byte to Enum EMLMeshVertexColorMode

Byte to Enum EMLMeshVertexColorMode

·
0

Inputs

Byte
Byte

Outputs

Return Value
EMLMeshVertexColorMode Enum