Byte to Enum EProgressBarFillType

Byte to Enum EProgressBarFillType

·
0

Inputs

Byte
Byte

Outputs

Return Value
EProgressBarFillType Enum